2021. október 28. csütörtök, ma Simon,Szimonetta,Szimónia, holnap Nárcisz ünnepel. | Vissza a főoldalra
:: Főmenü ::
   
:: Hírlevél ::
   
Név: *
Email: *
Tel.:
:: Kereső ::
   
:: Statisztika ::
   
Ön a(z) 681911. látogatónk!
Köszönjük!
 
Jelenleg 15 látogató
tartózkodik az oldalunkon.
 
PÁLYÁZATI lehetőségek
 

A kért gépcsoportban jelenleg a következő gépek találhatók
Térségi vízelvezetési rendszerek fejlesztése 2011 okt 14 és 2012 jan 15,ápr 15.

Pályázati kód: 

ÉMOP-2011-3.2.1/D

Pályázat/támogatás célja: 

A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

Pályázók köre: 

önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás:

3,1 mrd Ft

Támogatható pályázatok várható száma:

15 db

Pályázhatnak:

• települési önkormányzatok,
• Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások
• Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
• Többcélú kistérségi társulás

Önállóan nem, konzorciumi partnerként pályázhatnak:
• Magyar Közút Nzrt.
• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Önállóan támogatható tevékenységek

• Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése.
• Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése.
• Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése
• Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése
• Keresztező műtárgyak átépítése, rekonstrukciója
• Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben (önállóan nem támogatható)
• mederkotrás, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés;
• Nem önkormányzati tulajdonban lévő belterületet veszélyeztető vízfolyásokon felújítás és/vagy fejlesztési munkák

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

• előkészítési tevékenységek
• projektmenedzsment szervezet működése
• a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása.
• A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, korszerűsítése.
• Szennyező források kizárása
• Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- Nyilvánosság biztosítása
- Projektszintű könyvvizsgálat

Nem támogatható tevékenységek

- Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei
- Rekreációs, településszépészeti vagy gazdasági, természetvédelmi hasznosítást célzó fejlesztés.
- Szétválasztott csatornarendszer esetében a szennyvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, felújítása.
- Közúthálózat, járda, kapubejárók átfogó felújítása, burkolat megerősítése,
- Olyan kapacitások kiépítése, amelyek elő közművesítésnek minősülnek (p.: új lakóövezetek és parcellák kialakítása, új belterületivé nyilvánított területek, stb.)
- Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése csak abban az esetben támogatható, ha az a belterület védelme szempontjából indokolt és elengedhetetlen
- nyílt árkok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése amennyiben azok csak parkolási célból vagy a közterületek növelése céljából kerülnek kialakításra

Egyéb kötelező feltételek

• Jelen kiírás keretében csak azon fejlesztési elemek kaphatnak támogatást, amelyek az ÚMVP és a KEOP keretében vízrendezési céllal nem részesültek támogatásban.
• Amennyiben a projekt vízelvezetési fejlesztéseket is tartalmaz: csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káresemény-mentesen biztosított, azaz a vízrendszeren az elvezetés megoldott, vagy az bármilyen forrásból megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig.
• Belvízelvezetést célzó pályázat esetén csak olyan projektek támogathatóak, amelyek műszakilag/rendszerszempontból illeszkednek a belvízi rendszerek és öblözetek belvízvédelmi rendszerébe. A fejlesztések a főbefogadótól haladnak a belterület felé, mert csak így biztosítható a létrejövő kapacitások üzembe helyezése.
• Jelen pályázati kiírásban kizárólag a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó projektek támogathatók, a 72/1996 (V. 22.) Kormányrendelet előírásai alapján.
• A fejlesztéseknek illeszkedniük kell a vízgyűjtő gazdálkodási tervekhez.
• A helyi adottságok, domborzati viszonyok, a talajvíz és talajadottságok következtében körültekintő, a vízgyűjtő szemlélet érvényesítését szem előtt tartó előkészítő tervezés megvalósítása érdekében a települési önkormányzatok vízvédelmi fejlesztései esetén a projektek műszaki tartalmának engedélyezési eljárását megelőzően meg kell kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának szakvéleményét, mely alapján az ott megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevétele szükséges az engedélyes tervdokumentáció véglegesítéséhez.
• A települési önkormányzatok belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder megfelelő méretre történő kiépítését azzal, hogy a túlméretezés ellensúlyozása céljából a csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentésére kell törekedni, a településrendezési eszközök, helyi jogszabályalkotás útján.
• A tervezői költségbecslést az MVH Építési Normagyűjteményében meghatározott kódszámok feltüntetésével kell elkészíteni.

Támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

• elszámolható költségek 95%-a.
• KÖVIZIG-ek esetén, valamint a Magyar Közút NZrt és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. bevonásával 100%.

Támogatás összege:

min. 30, max. 200 millió Ft (Vízkár elhárítási célú árvízi tározó építése esetén max. 500 millió Ft)

Előleg mértéke:

megítélt támogatás 25%-a, legfeljebb 300 millió forint.

Pályázatok benyújtása:

2011. május 15-től, 2012. április 15-ig lehetséges.

A pályázatok elbírálása

folyamatosan történik a beadási határidő kezdetét követően, az alábbi értékelési szakaszok meghatározásával:
- 2011. július 15.

- 2011. október 15.
- 2012. január 15.
- 2012. április 15.


 Szeretném a cikket kinyomtatni  Szeretném elküldeni e-mailben